Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I HAUGER BANDYKLUBB

Møtested: Digitalt via Teams. Påmelding til Øivind Barbo på e-mail 5800513@id.nif.no helst innen fredag 7.5.21, så returnerer han en direktelink til møtet.

Tid:        Tirsdag 11.5.2021 kl 19:00.

Saksliste: (sakspapirer vil bli linket i den enkelte sak så snart de er tilgjengelige)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede (gyldig medlemskap i minst 1 mnd og fylt 15 år)
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder de enkelte lagenes beretninger og beretning fra Dønski Bandy samt Dønski Bandys økonomi.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst ett varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Hauger bandyklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Eventuelle øvrige valg i henhold til organisasjonsplan.
 15. Engasjere revisor til å revidere regnskapet.
 16. Eventuelt

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret (styret@haugerbandy.no) senest innen mandag 26.4.2021. Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside http://haugerbandy.no/ en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Innkalling som pdf

Med vennlig hilsen

Styret i Hauger bandyklubb