Årsmøte 2023

Signert protokoll fra årsmøtet finnes her.

Møtested: Klubbhuset, Bærum idrettspark

Tid:      Onsdag 29.3.2023 kl 18:30

Saksliste: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede (gyldig medlemskap i minst 1 mnd og fylt 15 år)
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder de enkelte lagenes beretninger og beretning fra Dønski bandy samt regnskap og budsjett for Dønski bandy.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst ett varamedlem.
  c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Hauger bandyklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e. Eventuelle øvrige valg i henhold til organisasjonsplan.
 15. Engasjere revisor til å revidere regnskapet.
 16. Eventuelt.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret (styret@haugerbandy.no) senest innen onsdag 21.3.2023. Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside http://haugerbandy.no/ seinest 27.3.23.

Vel møtt!

Innkalling som pdf

Med vennlig hilsen

Styret i Hauger bandyklubb