INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I HAUGER BANDYKLUBB

Møtested: Store møterom i 2 etasje på BIP.

Tid:          Torsdag 04.06.2020 kl 19:00.

KORONA: Årsmøtet er flyttet til BIP der vi har bedre plass for å kunne overholde 1 metersregelen. Alle møtedeltagere skal følge myndighetenes råd ift håndhygiene, hosting osv. Er du syk eller har symptomer kan du dessverre ikke delta på møtet.

Sakspapirer: Møtedeltagere som ønsker sakene på papir må selv skrive de ut fra nettsiden

www.haugerbandy.no

Saksliste:( sakspapirer er linket i den enkelte sak)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede (gyldig medlemskap i minst 1 mnd og fylt 15 år)
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder de enkelte lagenes beretninger og beretning fra Dønski Bandy.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst ett varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Hauger bandyklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Eventuelle øvrige valg i henhold til organisasjonsplan.
 15. Engasjere revisor til å revidere regnskapet.
 16. Eventuelt

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret (styret@haugerbandy.no) senest innen torsdag 21.5.2020. Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside http://haugerbandy.no/ en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

invitasjon som pdf

Signert Protokoll fra Årsmøtet

Hilsen

Styret i Hauger bandyklubb