Årsmøte 2024

Protokoll fra årsmøtet finner du her.

Møtested: Klubbhuset, Bærum idrettspark

Tid:      Onsdag 20.3.2024 kl 19:00

Saksliste: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene*
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning (inkludert de enkelte lagenes beretninger og beretning fra Dønski bandy inkludert regnskap)
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. revisors beretning
 10. Behandle forslag og saker
  1. Vedtekter gjeldende fra 20.3.24
 11. Fastsette
  1. medlemskontingent
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta valg**:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
 15. Engasjere revisor til å revidere regnskapet.

* For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget – samt være valgbar til verv i idrettslaget.
** Ledere og nestledere velges enkeltvis, øvrige medlemmer velges samlet, deretter velges varamedlemmene samlet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 10 må være sendt styret (styret@haugerbandy.no) senest to uker før årsmøtet (frist tirsdag 5.3.2024. Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside http://haugerbandy.no/ senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Innkalling som pdf

Med vennlig hilsen

Styret i Hauger bandyklubb