Rollebeskrivelser Kiosk

Klubbhuset er hjertet av klubben. Hauger bandy har en filosofi om at klubbhuset skal være åpent og tilgjengelig for lagene og spillerne – og det er her mye av det sosiale samholdet i lagene bygges. Videre er kiosken i klubbhuset en stor inntektskilde for klubben, særlig under Kosa men også i helgene i vintersesongen. For å få dette til å fungere har Hauger bandy opprettet følgende verv og roller:

Kioskansvarlig
Kioskansvarlig er et styreverv som blir valgt inn på årsmøtet. Kioskansvarlig har følgende oppgaver:

 • Ansvarlig for å tilrettelegge for bruken av klubbhuset.
  • Sørge for at klubbhuset og særlig kiosken er tilfredsstillende utstyrt og fungerer for ønsket bruk.
  • Utarbeide og kommunisere rutiner og regler for bruk og renhold.
  • Koordinere booking av tid for møter og arrangement.
 • Ansvarlig for kioskdrift under Kosa.
  • Sette sammen en arbeidsgruppe med kioskkoordinatorer fra hvert lag.
  • Sette opp vaktlister sammen med kioskkoordinatorene.
  • Ansvarlig for at skilt, manualer, prislister etc er oppdatert.
  • Innkjøp før og under arrangementet.
  • Sørge for (sammen med kioskkoordinatorene) at kiosksalget ute og inne gjennomføres som planlagt.
 • Ansvarlig for kioskdrift i helgene gjennom sesongen.
  • Sette opp en fordeling av helger for kioskdrift mellom lagene.
  • Utarbeide og kommunisere beskrivelser for drift og renhold.

Løpende innkjøp av kioskvarer og annet nødvendig utstyr (kopper, servietter, rengjøring)

Kioskkoordinator

Lagene velger en engasjert kioskkoordinator som er kioskansvarliges forlengede arm inn i hvert enkelt lag. Oppgavene er:

 • Kioskkoordinator skal bistå kioskansvarlig i planlegging og gjennomføring av Kosa.
  • Fordele lagets vakter mellom foreldre og evt spillere.
  • Sørge for at all informasjon når ut til laget.
  • Bistå kioskansvarlig i resterende planlegging.
  • Sørge for at vaktene møter som planlagt.
  • Være lagets kontaktperson i gjennomføringen av kiosksalget.
  • Hvis du ikke selv skal være vaktansvarlig må du gi nødvendige instrukser.
  • Spre positivitet og bygge opp under dugnadsviljen til laget
  • Delta i facebookgruppen for kioskansvarlige.
 • Kioskkoordinator følger opp når hvert lag får tildelt x antall helger med publikumsis. De er ansvarlige for å holde kiosken åpen. Det er opp til laget hvor mye de ønsker å gjøre ut av dette. Styret oppfordrer derimot lagene til å bruke minst èn av helgene til et sosialt arrangement i forbindelse med kiosksalg. Det kan være «åpen bandyskole» for de minste, skøytedisco, nissefest – eller dra ut grillen en solfylt februarhelg. Dette skaper ikke bare inntekter, men også et viktig sosialt engasjement i laget og klubben. Kioskkoordinator planlegger og gjennomfører i samarbeid med lagleder/andre foreldre. Ta evt kontakt med kioskansvarlig som bistår med innkjøp og kommunikasjon i sosiale medier.
 • Kioskkoordinater følger opp laget sitt for at spillerne (dette gjelder de eldre spillerne/11-er-lagene) skal kunne bruke klubbhuset utover organiserte samlinger og møter. De følger oss opp at  spillerne forstår og følger de rutiner og regler som gjelder. Kioskkoordinator er også ansvarlig for at spillerne forlater klubbhuset i forsvarlig stand (ryddes, evt rengjøres og låses). Hvis spillerne ønsker feks toast-ordning, må kioskkoordinator organisere og følge opp dette.

Vaktansvarlig – kiosk (KOSA og NM finaler)

Under KOSA skal det alltid være en vaktansvarlig for kiosk tilstede i henhold til vaktplanen. Dette kan være lagets kioskkoordinator, men denne rollen kan også delegeres til en forelder. Merk at en vaktansvarlig ikke nødvendigvis skal stå på vakt i kiosken eller grillen. Vaktansvarlig er en organisator/logestikkansvarlig i det gitte tidsrommet:

 • Bistå kiosk/grill-vaktene i oppstart av vakten.
 • Gi vaktene nødvendig informasjon og opplæring.
 • Sørge for at grillen fungerer og at det er nok gass gjennom dagen.
 • Sørge for at både grillen ute og kiosken inne har nødvendig utsyr og salgsvarer, både ved oppstart og gjennom dagen.
 • Sørge for at alt av informasjonsmateriell som prislister, betalingsinfo og generell beskiltning er godt synlig.
 • Sørge for at kioskene er ryddige, rene og hygieniske.
 • Ved bruk av ungdomsvakter er rollen som vaktansvarlig spesiell viktig. Ungdommene er flinke, men må ha ekstra innføring, opplæring og oppfølging.